Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Willi Krzesanica z siedzibą w ul. Rysulówka 40A, 34-511 Kościelisko, zwanej dalej "Willa Krzesanica".

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Willa Krzesanica

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Willa Krzesanica przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów zawieranych z naszymi Gośćmi oraz w celach wynikających z obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- Umowa – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Gościem,

- Obowiązek prawny – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków -prawnych ciążących na Willi Nadmorskiej,

- Prawem uzasadnionym – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Willi Nadmorskiej lub innych podmiotów.

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Willa Krzesanica przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
Imię i nazwisko,
Adres e-mail,
Numer telefonu,
Adres zamieszkania,
Numer dowodu osobistego lub paszportu,
Numer PESEL lub NIP,
Dane dotyczące płatności.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także przez okres wymagany przez przepisy prawa.

5.Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
- Dostępu do swoich danych osobowych,
- Sprostowania swoich danych osobowych,
- Usunięcia swoich danych osobowych,
- Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- Przenoszenia swoich danych osobowych,
- Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

6. Skargi

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail recepcja@krzesanica.pl lub telefonicznie pod numerem 609 501 731.