Regulamin obiektu


I. Postanowienia ogólne          

Zasady rezerwacji i wynajmu noclegów w konkretnym pokoju zostały określone w niniejszym Regulaminie. Złożenie rezerwacji oznacza akceptację warunków określonych w Regulaminie. 
Umowa między Gościem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie złożenia rezerwacji online, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

II. Rezerwacja   

1. ​Aby dokonać rezerwacji, Klient wybiera okres pobytu i otrzymuje wstępne potwierdzenie rezerwacji pokoju na swój adres e-mail lub telefonicznie. Jednakże, jeśli Klient nie wpłaci zadatku zgodnie z terminem podanym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację.

2. Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:   
a) datę pobytu Klienta    
b) kwotę należną do opłaty za wynajem    
c) informację dotyczącą wysokości zadatku    
d) dane konta bankowego    


3. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail potwierdzający wpłatę. Zadatek - zgodnie z definicją nie podlega zwrotowi z artykułu 394 Kodeksu cywilnego.   
 


III. Warunki umowy najmu    

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.    

2. Wcześniejsze udostępnienie pokoju w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz wcześniejszego wynajęcia pokoju.    

4. Przedłużenie doby Hotelowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby Hotelowej w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem.  Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz późniejszego wymeldowania.    
 
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu    

6. Klient może korzystać z pokoju jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.   
 
7. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczane są zgodnie z warunkami rezerwacji.    

8. Na terenie Kościeliska obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2.00 PLN za osobę za każdą noc pobytu, która nie jest wliczona w cenę pobytu.    

9. W ramach rezerwacji w wybranych pokojach Klientowi (Gościowi) przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe na terenie obiektu. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego przed budynkiem lub na parkingu niestrzeżonym.    

10. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z Wynajmującym odpowiedzialnym za przekazanie/odbiór kluczy. Przyjazd/wyjazd w godzinach od 22:00 do 8:00 jest dodatkowo płatny 80 PLN    

IV. Obowiązki Klienta (Gościa)   

1. Faktyczna liczba osób mających zamieszkać  w pokoju  jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego  o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym pokoju.
W przypadku wykorzystania pokoju niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do zarezerwowanego pokoju. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.    

2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza  możliwości techniczne danego pokoju. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone 100zł/os/doba.    

3. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.    

4. Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządza w wynajętym pokoju, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie Obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.    

5. Gość zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Wynajmujący ma obowiązek odmówić wydania kluczy do pokoju.    

6. Klient ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie obiektu.    


V. Usługi dodatkowe    

1. Zwierzęta są akceptowane w wybranych pokojach, koszt dodatkowy sprzątania wynosi 40 PLN / doba.   
 
2. Łóżeczko dla dziecka jest dodatkowo płatne, w kwocie 20 PLN/ doba.    

3. Zgubienie kluczy do pokoju skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 200 PLN.     


VI. Zmiany w rezerwacji    

1. Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.          

VII. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę   

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.   

VIII. Wystąpienie sił wyższych    

1. Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.    

2. Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.    

IX. Prawo właściwe    

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.    

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych    

Willa Krzesanica informuje, że dane z dokonanych rezerwacji będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do celów meldunkowych, realizacji obowiązków prawnych (w tym podatkowych) oraz do ochrony prawnych interesów Willi Krzesanica. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.

Klienci mają prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia swoich danych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe dokonanie rezerwacji.

Klienci, którzy czują się pokrzywdzeni przetwarzaniem ich danych osobowych, mogą złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.